Bóc chi tiết khối lượng vật tư và đơn giá thi công kết hợp cùng kts cảnh quan chọn vật liệu hoàn thiện cho công trình