4 tầng

Nhà phố 3 tầng 4L1

Chủ đầu tư: Bà Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L10

Chủ đầu tư: Bác Vinh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L11

Chủ đầu tư: Bác Yến

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L12

Chủ đầu tư: Bác Yến

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L13

Chủ đầu tư: Chú Định

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L14

Chủ đầu tư: Chú Vân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L15

Chủ đầu tư: Chú Vân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L2

Chủ đầu tư: Bà Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L3

Chủ đầu tư: Bà Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L4

Chủ đầu tư: Chú Linh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L5

Chủ đầu tư: Chú Linh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L6

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng: