Nhà vườn mái thái T31

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T30

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hải Dương

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T29

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T28

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hải Dương

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T26

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T25

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T24

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T22

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T21

Chủ đầu tư: Anh

Địa chỉ: N

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T20

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T19

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T18

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng: