Mẫu nhà phố 3 tầng

Nhà phố 3 tầng LLL83

Chủ đầu tư: Bà Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL82

Chủ đầu tư: Bà Định

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL81

Chủ đầu tư: Bà Định

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL80

Chủ đầu tư: Bà Định

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL79

Chủ đầu tư: Bà Định

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL78

Chủ đầu tư: Bác Phúc

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL77

Chủ đầu tư: Bác Tú

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL76

Chủ đầu tư: Bác Thái

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL75

Chủ đầu tư: Bác Thái

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL74

Chủ đầu tư: Bác Việt

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL73

Chủ đầu tư: Chú Đạt

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL72

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng: